Regulamin

Pokoje i Domki Gościnne – Błędna Górka
I. Postanowienia ogólne

 1. Osoby wynajmujące domki lub pokoje na terenie ośrodka Błędna Górka (zwanego dalej Ośrodkiem), przed zakwaterowaniem zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i domyślną akceptację jego postanowień.
 2. Ośrodek jest zamknięty w godzinach od 22.00 do 7.00. Przybycia/wyjazdy w tym przedziale czasowym należy wcześniej uzgadniać indywidualnie z właścicielem Ośrodka.
 3. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku jest dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Po godzinie 22:00 w Ośrodku mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane.

II. Zasady rezerwacji i zakwaterowania

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przybycia, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
  1a. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na dodatkowe pół doby, tzn. do późniejszej godziny opuszczenia Ośrodka. Taki zamiar należy zgłosić
  w momencie dokonywania rezerwacji – w innym wypadku przedłużenie doby hotelowej nie jest możliwe.
 2. Goście dokonują rezerwacji osobiście lub z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji (np. telefonicznie bądź mailowo). Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie 30% opłaty za cały planowany pobyt, płatne w terminie 3 dni od daty rezerwacji na wskazane konto bankowe Ośrodka (nie dotyczy Gości stałych, czyli tych, którzy przebywali w Ośrodku co najmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich 5 lat).
  2a. Po otrzymaniu zadatku właściciel Błędnej Górki potwierdza przyjęcie rezerwacji.
  2b. W przypadku rezygnacji z rezerwacji pokoju lub domku, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 3. Goście zobowiązani są do uregulowania należności za cały pobyt z góry, niezwłocznie po zakwaterowaniu w pokojach lub domkach Ośrodka. Wszelkie należności dokonywane winne być w formie gotówkowej.
 4. W przypadku przerwania pobytu z przyczyn niezależnych od Ośrodka, Gościom nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 5. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  5a. Dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
  5b. Wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według cennika.
  5c. Wniesienie kaucji w wysokości: 100 zł za domek/pokój, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po zdaniu domku/pokoju,
  w stanie nie gorszym niż w dniu przyjazdu, bez zniszczeń i uszkodzeń wyposażenia.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom które:
  6a. Przybyły ze zwierzęciem bez wcześniejszego uzgodnienia jego warunków pobytu.
  6b. Są pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  6c. Zachowują się niekulturalnie.
  6d. Nie poinformowały właściciela o organizacji imprez zorganizowanych (wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, itp.).
 7. Przekazanie i zdanie domku lub pokoju następuje w obecności właściciela Ośrodka.
 8. Z chwilą przejęcia kluczy do domku/pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za jego wyposażenie i sprzęt oddany
  do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z kartą inwentaryzacyjną domku/pokoju. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić właścicielowi Ośrodka. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku/pokoju.
 9. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje dorobieniem go na własny koszt lub uiszczeniem opłaty w wysokości 50 zł.
 10. Prosimy o zachowanie szczególnej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju.
 11. W domkach i pokojach zabrania się w szczególności:
  11a. Palenia tytoniu.
  11b. Chodzenia w butach na szpilkach.
  11c. Pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych (nie dotyczy bojlera, lodówki), oraz kuchenki gazowej z elektryczną zapalarką.
  11d. Pozostawiania zwierząt w domkach/pokojach bez nadzoru opiekunów.

III. Wybrane przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 07.00. Prosimy o jej przestrzeganie.
 3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte z jego terenu bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Uprzejmie prosimy o segregację nieczystości stałych.
 5. Rozpalanie grilla tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić w miejscu wskazanym
  przez właściciela Ośrodka.
 6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u właściciela Ośrodka.
 7. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie do 7 dni. W takim przypadku zostanie przez właściciela Ośrodka sporządzony protokół szkody. Ewentualne uwagi osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody, powinny zostać umieszczone w treści sporządzonego protokołu.
 8. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia
  lub usterki proszę zgłaszać na bieżąco właścicielowi Ośrodka.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na jego terenie.

IV. Zasady parkowania pojazdów

 1. Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 2. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym zgodnie z Cennikiem.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt

 1. Pobyt zwierząt na terenie Ośrodka jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z właścicielem Ośrodka.
 2. Sugerowanym dla właścicieli zwierząt zakwaterowaniem są domki. W pokojach Goście ze zwierzętami mogą nie mieć wystarczających warunków
  do komfortowego wypoczynku.
 3. Właściciele zwierząt zobowiązani są do:
  3a. Wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku zgodnie z cennikiem.
  3b. Posiadania aktualnej książeczki szczepień (zdrowia) zwierzęcia.
  3c. Zapewnienia swojemu zwierzęciu niezbędnych materiałów, w tym przeznaczonych na legowisko.
  3d. Sprzątania po nich nieczystości.
  3e. Wyprowadzania psa w kagańcu i na smyczy.
 4. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę odpowiada materialnie jego właściciel, w sposób opisany w rozdziale III pkt 6.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, ale również przepisów BHP
  i przeciwpożarowych, oraz doraźnych poleceń porządkowych właściciela Ośrodka
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi Błędnej Górki najpóźniej w dniu wyjazdu. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

Właściciel Ośrodka
Henryk Błędowski